Política de privacidade

POLITICA DE PRIVACIDADE

1.INFORMACION AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

Peculiar Hosteleria S.L é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e informao de que estes datos serân tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Organica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relacion comercial co usuario. As operacions previstas para realizar o tratamento son:

-Remisién de comunicacions comerciais publicitarias por correo electronico, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electronico ou fisico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacions comerciais. Estas comunicacions seran realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algun acordo de promocion. Neste caso, os terceiros nunca terân acceso aos datos persoais.
-Realizar estudos de mercado e analises estatisticas.
-Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta as consultas ou calquera tipo de peticion que sexa realizada polo USUARIO a través de calquera das formas de contacto que se ponen a sda disposicion na paxina web do RESPONSABLE.
-Remitir o boletin informativo en liña, sobre novidades, ofertas e promocions na nosa actividade.

 

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento esta lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

Co consentimento do USUARIO: remision de comunicacions comerciais e do boletin informativo.
Por interese lexitimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, analises estatisticas, etc. e tramitar encargos, solicitudes, etc. a peticion do USUARIO.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Non se conservarân durante mais tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescriciéns legais que ditaminen a sua custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimizacion dos datos ou a destrucion total destes.

 

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non esta prevista ningunha comunicacion de datos persoais a terceiros, agas se fose necesario para o desenvolvemento e execucion das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados con comunicacions, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

-Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
-Dereito de acceso, rectificacion, portabilidade e supresion dos seus datos e a limitacion ou oposicién ao seu tratamento.
-Dereito a presentar unha reclamacion ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta a normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Peculiar Hosteleria S.L. Galera, 24 – 15003 a coruña (A Coruña). Correo electronico: noeIiaesporasAgmaiI.com

 

2.CARACTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACION FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcacion das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequivoca, que os seus datos son necesarios para atender a sua peticion, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusion de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificacién destes.
O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestacion dun servizo optimo ao USUARIO. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a informacion e servizos facilitados sexan completamente axustados as suas necesidades.

 

3.MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en proteccion de datos persoais, o RESPONSABLE esta a cumprir con todas as disposicions das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da sua responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos que son tratados de maneira licita, IeaI e transparente en relacion co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relacién cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que aplicou politicas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e lies comunicou a informacion axeitada para que poidan exercelos.

Para mais informacién sobre as garantias de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de Peculiar Hosteleria S.L. Galera, 24 – 15003 a coruña (A Coruña).
Correo electronico: noeIiaesporasAgmaiI.com